Par skolu

Ozolnieku sporta skolas atklāšanas pasākums

Ozolnieku Sporta skolas izveide 2018. gada septembrī ir liels ieguldījums Ozolnieku novada un Latvijas sporta attīstībā. Lepojamies, ka pateicoties Sporta skolas aktīvai darbībai, Ozolnieku novadu var saukt par sportisku, aktīvu un ģimenēm un bērniem draudzīgu. Mēs ļoti strādājam pie tā, lai mūsu izglītojamiem sports ir veselīga un aktīva dzīvesveida sastāvdaļa, kas ar lepnumu nes novada un Latvijas vārdu pasaulē.
Piedāvājam ikvienam novada jaunietim, sākot no 7 gadu vecuma trenēties kādā no Ozolnieku Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības sporta veidiem. Sporta skola novadniekiem ir nozīmīgs ieguvums, kas ļauj nodrošināt bērniem un jauniešiem kvalitatīvas apmācības programmas sportā, rada piemērotus apstākļus daudzveidīgām nodarbībām un sekmē jaunu sporta veidu attīstību novadā.

Vērtības

Aktīvs dzīvesveids

Aktīva dzīvesveida, uzskatu un darbību kopums, kas tiek nodots tālāk no paaudzes uz paaudzi

Mērķtiecība

Motivēt, sportot un vadīt treniņu procesu, sekmējot augstāku rezultātu sasniegšanu.

Lepnums

Sagatavot gudru, fiziski spēcīgu un kvalificētu sportistu, lai būtu trenera, skolas un novada lepnums.

Sporta zāle

Vīzija

Kvalitatīva, konkurētspējīga, pārmaiņām atvērta, tradīcijām bagāta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde

Mērķi

Zināšanas un prasmes

  • Nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

Izglītības vide

  • Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;

Izglītība

  • Organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos;

Attieksme

  • Veicināt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti un augstākajām morāles vērtībām;

Sportam pieejama vide

  • Veidot vidi, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un veicina interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu.