Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Ozolnieku Sporta skolā

Informējam, ka izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), savukārt grupu komplektācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 885. 

LAI KĻŪTU PAR SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO, VECĀKIEM JĀIESNIEDZ:

  1. Iesniegums interešu izglītības progammā vai iesniegums profesinālās ievirzes programmā kādā sporta veidā bērns nodarbosies;
  2. Līgums vecāku līdzfinansējumam (volejbols 7-9 gadi meitenes, florbols 6-8 gadi ) Lēmums par vecāku līdzfinansējumu 2022/2023  , SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21
    „Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
  3. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (Pase, ID);
  4. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u). (atļauja nodarboties izvēlētajā sporta veidā ar paaugstinātu fizisku slodzi)
  5. Līdzinansējuma atvieglojumu iesniegums
  • Dokumentu iesniegšana: Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku Sporta skolā no 9.00-15.00.