Mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu, kā vērtības nozīmi. Rosināt padziļinātu interesi par volejbolu.
Uzdevumi: Iepazīstināt ar volejbolu kā racionāla brīvā laika pavadīšanas veidu, kas nostiprina veselību un attīsta fiziskās īpašības, piemēram, izturību, ātrumu, lokanību, veiklību, kā arī radīt interesi par darbu komandā kopīgu mērķu sasniegšanai. Apgūt volejbola tehnikas elementus (pamatstāja, augšējā, apakšējā piespēle, serve un serves uzņemšana, bloks, uzbrukums utt.), atbilstoši izglītojamo vecumam. Apgūt spēlētāju novietojumu laukumā un iespējamās kombinācijas uzbrukumā. Sniegt zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un sistēmu funkcijām, sporta higiēnu, vispārīgiem patstāvīga treniņa principiem un traumu profilaksi, kā arī par smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu un dopinga kaitīgo ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem ilgstošā laika posmā.

Kontaktpersonas

Volejbola interešu izglītības skolotāja

Volejbola interešu izglītības skolotāja

Sandra Jureviča